Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Maaportti Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.3.2022

1. Rekisterinpitäjä

 Maaportti Oy

Y-tunnus: 3276224-5
Okeroistentie 1
15800 Lahti

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kimmo Palo
kimmo.palo@maaportti.fi
puh. 0456735384

3. Rekisterin nimi

Maaportti Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedot käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– nimi
– osoite
– sähköposti
– puhelinnumero
– tiedot tilauksista
– laskutustiedot
muut asiakassuhteeseen tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sekä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.

10. Rekisteröidyn yleiset oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterin pitäjälle

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

11. Muut rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html